22.8.14

என்ன சொல்லி விழுகிறது மழைத்துளி
விதையின் தாய்ப்பால்

சிப்பிக்கு முத்து

இயற்கையின் சட்ஜமம்

மரங்களின்  தலைதுவட்டல்

நீர்நிலைகளின் சக உதிரம்

இலைகளின் குருப்பு

கடவுளின் எச்சில் 

கிணற்றின் கொப்பூழ்

இயற்கையின் துப்புரவு


குழந்தைகளுக்கு அனிச்சை ஆச்சர்யம்

காதலர்க்கு மெல்லிசைக்காமம்

மயிலுக்கு துணை கவர்தல்

தவளைக்கு சங்கீத மேடை

முதிர்கன்னிக்கு பெருமூச்சு

விவசாயிக்கு வைப்பு நிதி

நடை பாதை வியாபாரிக்கு சனியன்


இயற்கை சிதைவால்

பருவம் வந்தும்

பூப்படையா மழை


தன்னை மட்டுமே உண்ணும்

சாதக பட்சிகளை

தேடிக்கொண்டிருக்கிறது

மழைத்துளி


விஜய்
1 comment:

சே. குமார் said...

கவிதை அருமை.