26.11.13

சில ஹைகூக்கள் - 4

1)

பிண ஊர்வலத்தின் 
பின்னால் 
எதிர்கால பிணங்கள் 

2)

ஆற்றின்
கொப்பூழாய்
முழு நிலா 

3)


பதினைந்தே நாட்களில்
பூப்பெய்தும்
அம்புலி

14.11.13

கவிதைகளிரண்டு - 3

1)


எனக்கு பிடித்த
எனது கவிதைகள்
எதுவுமேயில்லை 

விதை தூவிக்கொண்டு 
இருக்கிறேன் 
என்றோ முளைத்து
எவ்வாறேனும் பூத்து
என்றைக்காவது கனியும்போது
எனது மற்ற கவிதைகளும் 
எனக்கு பிடித்துப்போகுமென்ற 
நம்பிக்கையில் ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 


2)

தயவு செய்து
நகங்களை வெட்டாதே 
எனது மெய்யில்
அவையிடும் குறிகள்
உனது காமக்கையெழுத்து