27.5.11

மறுதலிசூரியன் தன்னிருக்கையை 
நிலவுக்கு தந்த பொழுது 

திவலைகள் தெறித்த வானில் 
விப்கியார் வண்ணம் 

நனைந்த தலையை 
துவட்டி கொண்ட மரங்கள் 

கருத்த மேகங்களின் 
கவன ஈர்ப்பு மாநாடு 

பூக்களின் இதழ்களில் 
முத்து முத்தங்கள் 

இனிமையான 

ஈரமான 

இருமுட்கள் பிரிந்த 
அந்தி நேரத்தில் தான் 

சொன்னாய் 

என்னை பிடிக்கவில்லையென


11.5.11

(ய)(ம)(த)ந்த்ரம்ஓம் சிம்மி சிம்மி ஸ்வாஹா 
சர்வஜன வசியம் 

அனிமா சித்தி தரும் 
ஏகமுகி ருத்ராக்ஷம் 

ஓஜஸ் வளர்க்கும்
வஜ்ரொலி முத்ரா

கண்ணூறு அழிக்கும் 
காக்ரிசிங்கி தாயத்து 

சிவனார் அருளிய 
யோனி தந்த்ர ரகசியம் 

குலார்ணவ அரசியல்வாதிகளின் 
வாமச தந்திரங்கள் 

பிராணப்ரதிஷ்ட யந்திரங்களும்
ஏரொளிச்சக்கரமருளிய திருமந்திரமும் 

எத்தனை இருப்பினும் 
எவ்வுயிரும் உய்ய 
தாய் எனும் 
ஈரட்சர மகா 
மந்த்ரம்.