3.9.09

முத்தம்


உலகின் முதல் பண்டபரிமாறல்


காய்ந்த இதயத்தை ஈரமாக்கும்
இந்திரிய தூண்டல்


உச்சத்தின் ஆரம்பம் உதடுறவே


கண் சுருக்கி காது மடல் வருடி


நாசி விரிந்து தந்தாய் ஒன்று


என்னுள்ளும் மின்சாரம் 

No comments: