7.5.14

சாரல்


கார்மேகம் 
நிறைசூலுடன்
செஞ்சாமாருதம் வீச 
வருணன் 
பூமியை 
துலக்கிக்கொண்டு 
இருக்கிறான் ................